wushu weapons

วิชาอาวุธวูซู

WUSHU WEAPONS

วิชาอาวุธ สำหรับการแสดงวูซู

การฝึกอาวุธจีนสำหรับการแสดงหรือแข่งขันวูซู เป็นการฝึกทักษะการใช้อาวุธผสมผสานกับเทคนิคมวยจีน เพื่อเลียนแบบการต่อสู้ด้วยอาวุธในอดีตที่ใช้อาวุธในการรบจริง อาวุธของวูซูมีหลายประเภท ผู้เรียนควรเลือกเรียนประเภทหรือชนิดของอาวุธที่เหมาะกับตัวเองในแง่ของทักษะและฟอร์มของการใช้ท่วงท่าที่งดงาม

วิชาอาวุธวูซู
Michelle Nunchaku

วิชาอาวุธวูซู เป็นวิชาที่มีเสน่ห์และสามารถใช้เป็นการแสดงความสามารถพิเศษในการแสดง ชิงทุนการศึกษา แฝงด้วยศิลปะการต่อสู้จีน ต้องใช้ทักษะมวยจีน ยิมนาสติก และความตั้งใจ วิชาอาวุธมวยจีนเป็นวิชาที่น้อยคนจะมีโอกาสได้เรียน การฝึกไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินความพยายาม อยากเรียนวิชาอาวุธวูซูติดต่อเรียนกับครูมิเชลจาก IMAC Dojo ศูนย์สอนศิลปะการต่อสู้ ลาดพร้าว 101

Michelle
อดีตนักกีฬาทีมชาติยิมนาสติกศิลป์

Founder, CEO of evermed

Our Company

ประเภทของอาวุธจีน ในการแสดงวูซู

 • อาวุธสั้น : ดาบ กระบี่ มีดสั้น  เข็มอี้เหมย ฯลฯ
 • อาวุธยาว : ไม้พลอง ทวน ดาบ ดาบใหญ่ (ง้าวกวนอู) ดาบด้ามยาว ทวน ฯลฯ
 • อาวุธคู่ : ดาบคู่ ทวนคู่สองหัว
 • อาวุธอ่อน : โซ่ 9 ท่อน แส้ กระบองสองท่อน กระบองสามท่อน ลูกตุ้มดาวตก ฯลฯ

ประเภทอาวุธวูซู ที่มีการแข่งขันในประเทศไทย

 • ประเภทยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู๋)
 • ประเภทยุทธลีลาดาบ (เตาซู่)
 • ประเภทยุทธลีลาพลอง (กุ้นซู่)
 • ประเภทยุทธลีลาทวน (เชียงซู่)
 • ประเภทยุทธลีลาดาบใต้ (หนานเตา)
 • ประเภทยุทธลีลาพลองใต้ (หนานกุ้น)
 • ประเภทยุทธลีลาชุดต่อสู้ (ตุ้ยเลี่ยน) อุปกรณ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *